Dane osobowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych (Administrator) jest:

MGC Inwest sp. z o.o.  z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Gen. W. Sikorskiego 20

2.       W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej:

iod@mgcinwest.pl

3.       Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:

a.       przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. a) – zgoda, lit. b) - umowa, lit. c) – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lit. d) – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i lit. f) – ważny interes administratora RODO to jest:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

- W celu realizacji praw i obowiązku wynikających z zawartej umowy z Administratorem;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

-  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji usługi, zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

5.       Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.

6.       Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania,  do momentu odwołania zgody przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia  usług  lub  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych wynikającego  z  przepisów prawa,  w  szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów księgowych.

7.       Prawa osoby której dane są przetwarzane - Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

a.       dostępu do swoich danych osobowych;

b.      sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c.       ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.      wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO;

e.      cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest o zgodę osoby, której dane dotyczą wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

f.        wniesienia skargi do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzaniedanych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

8.       Odbiorcą danych mogą być:

a.       Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe,audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe;

b.      Dane osobowe mogą być profilowane, jednak ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje nie będą przetwarzane w sposóbzautomatyzowany.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.